Close

kurs

KURS

Trygghetssirkelen – Circle of Security Parenting (COS-P)

Circle of Security (COS), eller Trygghetssirkelen på norsk, er et kurs- og/eller veiledningsprogram for å analysere og tolke barns atferd, følelser og behov. Modellen har som mål at barnet utvikler en trygg tilknytning til sine omsorgspersoner. Trygghetssirkelen er basert på omfattende forskning innen tilknytning og ble utviklet av bl.a. Robert S. Marvin ved The Ainsworth Attachment Clinic, University of Virginia.

Trygghetssirkelen er brukt over hele verden for å hjelpe barn til å bli tryggere, til å utvikle god selvregulering og sosial kompetanse.

Programmet tilbys som et kurs- og veiledningsprogram der omsorgspersonene får en lettfattelig innføring i en tilknytningsbasert forståelse av barns atferd og behov.

Hovedmålet med COS er å fremme trygg tilknytning mellom omsorgspersonene og barnet. Dette skal nås gjennom at:

1) Foreldre får kunnskap om tilknytning mellom foreldre og barn. De får trening i å forstå barnas signaler og hvordan de kan møte barnas behov, og de får trening i å identifisere ulike samhandlingsmønstre i nære foreldre-barn relasjoner.

2) Foreldre får hjelp til å reflektere over barnas følelser og atferd og sine egne handlinger og følelser i samspillet med barna sine.

GRUPPER
Trygghetssirkelen Gruppemodell er et tilbud for foreldre eller andre omsorgspersoner som for eksempel adoptivforeldre og fosterforeldre. COS Gruppemodell er også godt egnet i kommunale tjenester som barnevern, PPT, barnehager, helsestasjoner og psykisk helsetjeneste for barn og unge, og i det statlige barnevernet (Foreldre- barn institusjoner, Fosterhjemtjenesten, Familievernkontor).

Gjennomføring av veiledningskurset

Trygghetssirkelen Gruppemodell tilbys som et kurs for grupper á 4-8 personer. Programmet består av ti timers gruppemøter à to timer som ledes av en eller to sertifiserte terapeuter.

I løpet av gruppemøtene får dere opplæring i atferdsmessige kjennetegn på trygg og utrygg tilknytning hos barn, og hva barn trenger for å utvikle trygg tilknytning til sine omsorgsgivere. Dere får trene på å analysere barnets tilknytningsatferd og forstå hvordan barnet signaliserer sine behov. Begrepsapparatet “sirkelspråket” brukes i kurset for at dere lettere skal identifisere barnas signaler og formidle det dere observerer.

Etter hvert lærer dere hvordan dere best kan imøtekomme barnas behov med reaksjoner som fremmer trygghet og utviklingsstøttende samspill. Dere får vite at samspillsproblemer er normalt, men dere får også opplæring i å identifisere relasjonelle brudd og hvordan disse kan repareres gjennom sensitiv emosjonell regulering. I kurset legges det stor vekt på å øke forståelsen for barnas behov, men også noe vekt på dine egne tilknytningsbehov. Dere skal bli bevisst på hvordan egen sårbarhet kan påvirke samspillet med barna.

Metode som benyttes i kurset og veiledningen
Kursleder introduserer de ulike temaene og benytter ferdig innspilte filmer som eksempler. Et grafisk materiale (Trygghetssirklene) illustrer tenkningen bak tiltaket. Dette benyttes aktivt gjennom hele kurset når dere får undervisning i og trener på å forstå barnas signaler. Dere skal utvikle forståelse og ferdigheter gjennom kursleders undervisning, ulike øvelser i møtene og observasjon av egne barn mellom møtene.

I løpet av kurset får dere trene på å fortelle “sirkelhistorier”. Det vil si at dere bruker symbolikken i trygghetssirkelen når dere forklarer observasjoner dere har gjort på filmene eller som dere ser i samspillet med deres egne barn. Denne metoden skal gjøre det enklere å trene på å forstå egne barns behov og å kunne møte dem på en god måte. Det er også utviklet et dagligspråk og pedagogiske hjelpemidler for å oppmuntre til å utforske egne omsorgsbehov og egen sårbarhet.