Close

Hva er Imago

Hva er Imago?

Imago er en teori og metode for å oppnå kontakt og gjensidig forståelse mellom mennesker. Målet er å etablere sunne og livskraftige relasjoner, der partene føler seg hørt og forstått.

IMAGO Relasjonsterapi ble utviklet av psykologene Harville Hendrix og Helen Hunt på 80-tallet og bygger på psykodynamisk, systemisk og kognitiv teori og metode. Tilknytningspsykologi og nyere hjerneforskning er også sentralt. Ved å se på sammenhengen mellom tilknytning og relasjonsutvikling, er det mulig å forstå hva som skjer i parforhold og andre relasjoner. Vi kan identifisere problemene, deres dypere årsaker og alternative løsninger. Å arbeide med Imago, betyr å utvide sin bevissthet, om seg selv og andre. Metoden er opprinnelig utviklet for parterapi, men er siden videreutviklet og tatt i bruk på andre områder, bl.a. i veiledning med enkeltpersoner, i konfliktløsning, i foreldre-barn-samtaler, familiearbeid, teamarbeid og lederutvikling.

Imago betyr bilde på latin og henviser til de indre bilder, positive og negative, som vi danner oss i løpet av vår oppvekst. Det er bilder som dannes av de erfaringer og relasjoner som vi har hatt med viktige personer i våre liv.
Nyere hjerneforskning gir oss nå en langt dypere innsikt i relasjonenes betydning for vår utvikling. Ubevisste og fastlåste reaksjonsmønstre som skaper problemer for oss i våre relasjoner kan forandres, slik at det gis mulighet til heling av gamle sår, utvikling og vekst, mer trygghet og kontakt i relasjonen. I dette er det mye håp dersom man ønsker å arbeide bevisst med relasjonen.

Imagodialogen – den anerkjennende dialogen er sentral i Imago.
Den er systematisk bygget opp og målet er å etablere og beholde kontakt. Imagodialogen kan sammenfattes i tre trinn; speiling, anerkjennelse og empati. På denne måten sikrer man at hver enkelt blir hørt, får bekreftelse på sin opplevelse og medfølelse i sine reaksjoner. Man får større forståelse for seg selv, den andre og det man skaper sammen. Gjennom dialogen blir hver enkelt også mer bevisst på hvordan de kommuniserer, og dermed i stand til å endre denne kommunikasjonen. Med høyere bevissthet og oppløsning av gamle overlevelsesstrategier, kan det utvikles nye kommunikasjons- og handlingsmønstre. Ved at man møter hverandre med respekt og dialog, oppstår det kontakt på et dypere plan, og relasjonen utvikles til å bli sunn og livskraftig.

Litteratur:

Harville Hendrix
”Å velge den rette – Utvikling av det bevisste parforhold”

Harville Hendrix og Helen Hunt
«Se dit barn som det er». En vejledning for forældre.

Daniel J. Siegel
«The Developing Mind» How relationships and the brain interact to shape who we are.

Daniel J. Siegel and Mary Hartzell
«Parenting from Inside Out» How a deeper self-understanding can help you raise children who thrive.